Skip to main content

Algemene Voorwaarden van Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek

1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen massage en pedicurepraktijk Veronique Riesebeek en een cliënt waarop massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek zal de behandelingen zowel op massage alsmede op pedicure gebied naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Massage en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd . De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek is betaling in termijnen mogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in haar systeem . Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Massage en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op gelnagels . Deze garantie vervalt indien: • De cliënt andere producten dan de door Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de nagels. • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de nagels, niet heeft opgevolgd. • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

9. Beschadiging & diefstal Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Massage- en Pedicurebedrijf Veronique Riesebeek meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling , moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Massage- en pedicurepraktijk Veronique Riesebeek. Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Massageen Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Massage- en Pedicurepraktijk Veronique het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht Op elke overeenkomst tussen Massage- en Pedicurepraktijk Veronique Riesebeek en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Meer weten?

Hebt u vragen bel mij gerust voor informatie of het maken van een afspraak.